• Навiны
  • Маніфест Няпэўнага Часу / Манифест смутного времени

Маніфест Няпэўнага Часу / Манифест смутного времени

Апошняе абнаўленне: 1 кастрычніка 2021
Маніфест Няпэўнага Часу / Манифест смутного времени
Беларускі ПЭН аб’ядноўвае Людзей Слова.

Беларускі ПЭН бачыць сваёй місіяй будаваць прастору дзеля развіцця культуры, дыялогу і рэалізацыі патэнцыялу творцаў, бараніць грамадзянскія і культурныя правы і свабоды Людзей Слова.

Беларускі ПЭН лічыць літаратуру і культуру падмуркам устойлівай дэмакратычнай сістэмы.

Беларускі ПЭН выкарыстоўвае падыход, заснаваны на правах чалавека.

У час крызісу і няпэўнасці Беларускі ПЭН захоўвае пераемнасць з мэтамі і каштоўнасцямі, якія склаліся ў папярэднія 30 гадоў яго існавання.

Беларускі ПЭН, як і раней, кіруецца Хартыяй і іншымі базавымі дакументамі Міжнароднага ПЭНа, прынцыпамі дзейнасці праваабаронцаў Беларусі.

Беларускі ПЭН, як і раней, змагаецца супраць праяў нянавісці і прыцягвае сусветную ўвагу да парушэння правоў чалавека ў Беларусі – у тым ліку культурных правоў.

У час крызісу і няпэўнасці Беларускі ПЭН, адказваючы на спробы рэжыму раз’яднаць грамадства, заклікае Людзей Слова да адзінства і дыялогу. 

Беларускі ПЭН, як і раней, не ўдзельнічае ў імітацыйных працэсах «дыялогу» рэжыму з Людзьмі Слова.

Беларускі ПЭН, як і раней, салідарызуецца з рэпрэсаванымі грамадзянамі і жыхарамі Беларусі і іх сем’ямі.

Беларускі ПЭН ацэньвае існы стан рэчаў у Беларусі як сітуацыю тэрору і заклікае рэжым неадкладна спыніць яго.

У час крызісу і няпэўнасці Беларускі ПЭН адчувае сябе ў праве трансляваць уласную карціну будучыні Беларусі.

У час крызісу і няпэўнасці Беларускі ПЭН імкнецца да канструктыўных мадэляў паводзін: узаемапавагі, салідарнасці, негвалтоўнасці, празрыстасці, паслядоўнай абароны ўласных каштоўнасцей і правоў.

У час крызісу і няпэўнасці Беларускі ПЭН лічыць асноўным крытэрам  прыналежнасці да беларускай культурнай супольнасці не тэрытарыяльны, а каштоўнасны.

Беларускі ПЭН лічыць найважнейшым прынцыпам сваёй дзейнасці беларусацэнтрычнасць. Усё, што мы робім, мы робім з думкамі пра Беларусь і для Беларусі. 

Беларускі ПЭН выступае за моўную разнастайнасць як у Беларусі, так і ў асяродках беларусаў свету. Разам з тым Беларускі ПЭН надае выключную ўвагу абароне і развіццю пісьменства на беларускай мове.

Беларускі ПЭН утварае Ініцыятыўную Групу, каб працягнуць дзейнасць у новых умовах.

17 верасня 2021 года

Святлана Алексіевіч
Таццяна Нядбай
Андрэй Хадановіч
і іншыя


Спампаваць pdf-версію Маніфеста


Манифест смутного времени

Беларусский ПЕН объединяет Людей Слова.

Беларусский ПЕН видит своей миссией создание пространства для развития культуры, диалога и реализации творческого потенциала, защиты гражданских и культурных прав и свобод Людей Слова.

Беларусский ПЕН считает литературу и культуру основой стабильной демократической системы.

Беларусский ПЕН использует подход, основанный на правах человека.

Во время кризиса и неопределенности Беларусский ПЕН сохраняет преемственность с целями и ценностями предыдущих 30 лет своего существования.

Беларусский ПЕН по-прежнему руководствуется Хартией и другими базовыми документами Международного ПЕНа, принципами деятельности правозащитников Беларуси.

Беларусский ПЕН по-прежнему борется с проявлениями ненависти и привлекает внимание мировой общественности к нарушениям прав человека в Беларуси – в том числе культурных прав.

Во время кризиса и неопределенности Беларусский ПЕН, в ответ на попытки режима разделить общество, призывает Людей Слова к единству и диалогу.

Беларусский ПЕН по-прежнему не участвует в имитационных процессах «диалога» режима с Людьми Слова.

Беларусский ПЕН по-прежнему солидарен с репрессированными гражданами и жителями Беларуси и их семьями.

Беларусский ПЕН оценивает нынешнее положение дел в Беларуси как ситуацию террора и призывает режим немедленно его остановить.

Во время кризиса и неопределенности Беларусский ПЕН считает себя вправе транслировать собственную картину будущего Беларуси.

В периоды кризиса и неопределенности Беларусский ПЕН стремится к конструктивным моделям поведения: взаимоуважению, солидарности, ненасилию, прозрачности, последовательной защите собственных ценностей и прав.

В период кризиса и неопределенности Беларусский ПЕН считает главным критерием принадлежности к белорусскому культурному сообществу не территориальный, а ценностный.

Беларусский ПЕН считает белорусоцентричность важнейшим принципом своей деятельности. Все, что мы делаем, мы делаем с мыслями о Беларуси и для Беларуси.

Беларусский ПЕН выступает за языковое разнообразие как в Беларуси, так и среди белорусов во всем мире. При этом особое внимание Беларусский ПЕН уделяет защите и развитию литературы на белорусском языке.

Беларусский ПЕН формирует Инициативную Группу, чтобы продолжить деятельность в новых условиях.

17 сентября 2021 года

Светлана Алексиевич
Татьяна Нядбай
Андрей Хаданович
и другие