• Заявы
 • Больш за 900 беларускіх дзеячаў культуры выказаліся супраць гвалту і фальсіфікацый

Больш за 900 беларускіх дзеячаў культуры выказаліся супраць гвалту і фальсіфікацый

Апошняе абнаўленне: 7 кастрычніка 2020
Больш за 900 беларускіх дзеячаў культуры выказаліся супраць гвалту і фальсіфікацый
TUT.BY
Больш за 900 (на дадзены момант) музыкаў, мастакоў, актораў, выкладчыкаў, рэжысёраў, пісьменнікаў і іншых дзеячаў і актывістаў падпісалі адкрыты ліст з патрабаваннем перагледзець вынікі прэзідэнцкіх выбараў, спыніць гвалт, адмяніць чорныя спісы і спыніць ціск на дзеячаў культуры, якія не згодныя з палітыкай беларускіх уладаў. Ніжэй прыводзім поўны тэкст ліста.

АДКРЫТЫ ЛІСТ
дзеячаў культуры і мастацтва Рэспублікі Беларусь

Мы, тыя, хто падпісаўся ніжэй, з’яўляемся работнікамі сферы культуры нашай краіны, развіваем культуру ўнутры Беларусі і прадстаўляем беларускую нацыю на сусветнай арэне. Мастакі, музыканты, акторы, пісьменнікі, паэты, архітэктары, дызайнеры, фатографы, выдаўцы, стылісты, прадусары, прамоўтэры, навукоўцы і даследчыкі культуры, культурныя актывісты, кіраўнікі творчых аб’яднанняў і калектываў, студэнты і выкладчыкі творчых спецыяльнасцей ВНУ — мы ўсе надзвычай абураныя і катэгарычна асуджаем недапушчальныя ў цывілізаванай дзяржаве факты парушэння закона Рэспублікі Беларусь, неабгрунтавана жорсткі гвалт над мірнымі грамадзянамі з боку сілавых структур і фальсіфікацыю вынікаў выбараў прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.

Тое, што цяпер адбываецца ў Беларусі, выклікае глыбокі боль. Мы патрабуем спыніць беззаконне і тыранію на нашай зямлі, бо рэпрэсіі ахапілі ўсю краіну і дабраліся да сферы культуры. Нас не толькі звальняюць з працы, уносяць нашы імёны ў чорныя спісы непажаданых артыстаў, але наўпрост аказваюць ціск, запалохваюць, саджаюць у турмы. Многія нашы калегі апынуліся за кратамі. Да таго ж, у выніку распраў з прадстаўнікамі культуры закрытыя альбо абмежаваныя ў дзейнасці з прычыны арышту вядучых актораў некаторыя тэатры (Нацыянальны акадэмічны тэатр імя Янкі Купалы, Гродзенскі абласны драматычны тэатр). 

Мы лічым, што гэтая сітуацыя патрабуе неадкладнага законнага вырашэння, інакш наступствы прававога дэфолту адкінуць нашу краіну назад у развіцці і створаць глебу для самавольства і беззаконня. Мы лічым, што адзіным прававым выхадам з цяперашняй сітуацыі, якая склалася, з’яўляецца тэрміновае правядзенне паўторных выбараў у адпаведнасці з усімі міжнароднымі стандартамі.

Кіруючыся Канстытуцыяй Рэспублікі Беларусь, заканадаўствам, мы, паўнавартасная частка народа Рэспублікі Беларусь — крыніцы і спаўняльніка ўлады, патрабуем:

 1. Прызнаць выбары прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, якія адбыліся 9 жніўня 2020 года, несапраўднымі, згодна з устаноўленымі, зафіксаванымі шматлікімі фактамі фальсіфікацый, нядопуску незалежных назіральнікаў і ціску на выбарчыя камісіі. Патрабуем правесці паўторныя выбары прэзідэнта Рэспублікі Беларусь у адпаведнасці з усімі міжнароднымі стандартамі, а таксама патрабуем адстаўкі дзеючага складу ЦВК з прыцягненнем да прадугледжанай заканадаўствам адказнасці.
 1. Неадкладна спыніць запалохванне, ціск і рэпрэсіі ў дачыненні да работнікаў сферы культуры з боку сілавых структур і іншых службовых асоб. Ліквідаваць інстытут «чорных спісаў» як ганебную з’яву, недапушчальную ў еўрапейскім грамадстве ў XXI стагоддзі.
 2. Аднавіць на працоўным месцы ўсіх работнікаў сферы культуры, якія былі звольненыя за сваю грамадзянскую пазіцыю. Спыніць усялякі ціск на супрацоўнікаў культурных устаноў.
 3. Вызваліць і рэабілітаваць усіх палітычных зняволеных, а таксама ўсіх грамадзян, затрыманых падчас мірных акцый, незаконна аднесеных да праяў супрацьпраўнай дзейнасці.
 4. Спыніць супрацьпраўную дзейнасць супрацоўнікаў сілавых органаў і правесці праверкі законнасці іх дзеянняў, пачынаючы з моманту збору подпісаў для вылучэння ў кандыдаты ў прэзідэнты Рэспублікі Беларусь.
 5. Распачаць справу па факце збіцця і зверскіх здзекаў з грамадзян, затрыманых падчас мірных дэманстрацый. Прыцягнуць да адказнасці кіраўнікоў сілавых структур, адказных за гвалт, расправы і пагрозы, за ўмяшанне ў прыватнае жыццё грамадзян. 
 6. Аказаць паўнавартасную медычную, псіхалагічную, прававую і матэрыяльную дапамогу ўсім пацярпелым ад неправамерных дзеянняў прадстаўнікоў сілавых структур.
 7. Неадкладна пачаць адкрыты грамадскі дыялог улады з прадстаўнікамі народа на прадмет правядзення сумленных, празрыстых і справядлівых выбараў у Рэспубліцы Беларусь з наступнай перадачай прэзідэнцкіх і ўладных паўнамоцтваў законна абранаму кіраўніку дзяржавы.

У выпадку з’яўлення інфармацыі пра спробы ціску, пагроз звальнення або пра парушэнні правоў работнікаў сферы культуры, якія падпісаліся пад гэтым лістом, усе мы будзем дзейнічаць салідарна, ажно да адмовы ад прадстаўлення нацыянальных інтарэсаў краіны або адмовы ад арганізацыі міжнародных і нацыянальных культурных мерапрыемстваў. Акрамя таго пра такія факты неадкладна будзе інфармавана сусветная культурная супольнасць, а таксама міжнародныя арганізацыі.  

Падпісаліся:

******************************

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
работников сферы культуры Республики Беларусь

Мы, нижеподписавшиеся, являемся деятелями культуры нашей страны, развиваем культуру внутри Беларуси и представляем беларускую нацию на мировой арене. Художники, музыканты, актёры, писатели, поэты, архитекторы, дизайнеры, фотографы, исследователи культуры и культурные активисты – мы все чрезвычайно возмущены и категорически осуждаем недопустимые в цивилизованном государстве нарушения законодательства Республики Беларусь, необоснованное насилие над мирными гражданами со стороны силовых структур и фальсификацию результатов выборов президента Республики Беларусь. 

То, что сейчас происходит в Беларуси, очень болезненно. Мы требуем положить конец беззаконию и тирании на нашей земле, поскольку репрессии распространились по всей стране и достигли сферы культуры. Нас не только увольняют, наши имена занесены в черный список как нежелательных артистов, но на нас также оказывают прямое давление, запугивают и сажают в тюрьму. Многие наши коллеги уже были задержаны.  Кроме того, в результате расправ над представителями культуры некоторые театры (Национальный академический театр Янки Купалы, Гродненский областной драматический театр) были закрыты или ограничены в деятельности из-за ареста ведущих актеров.

Мы считаем, что эта ситуация требует немедленного законного разрешения, иначе последствия правового дефолта отбросят нашу страну назад в развитии и создадут почву для произвола и беззакония. Мы считаем, что единственным законным выходом из сложившейся ситуации является срочное проведение повторных выборов в соответствии со всеми международными стандартами.

Руководствуясь Конституцией Республики Беларусь, законодательством, мы, полноправная часть народа Республики Беларусь – источника и исполнителя власти, требуем: 

 1. Признать выборы Президента Республики Беларусь, состоявшиеся 9 августа 2020 года, недействительными, согласно установленным, зафиксированным многочисленным фактам фальсификаций, не допуска  независимых наблюдателей и давления на избирательные комиссии.  Мы требуем проведения повторных выборов Президента Республики Беларусь в соответствии со всеми международными стандартами, а также требуем отставки действующих членов ЦИК с привлечением к предусмотренной законодательством ответственности.
 1. Немедленно прекратить запугивание, давление и репрессии в отношении работников культуры со стороны правоохранительных органов и других должностных лиц. Ликвидировать институт «черных списков» как позорное явление, недопустимое в европейском обществе в XXI веке.
 1. Восстановить на рабочем месте всех работников сферы культуры, которые были уволены за свою гражданскую позицию. Прекратить оказывать любое давление на сотрудников культурных учреждений.
 1. Освободить и реабилитировать всех политических заключённых, а также всех граждан, задержанных во время мирных акций,  незаконно квалифицируемых как неправомерная деятельность.
 1. Прекратить противоправную деятельность сотрудников силовых органов и провести проверки законности их действий, начиная с момента сбора подписей за выдвижение кандидатами в Президенты Республики Беларусь.
 1. Возбудить дело об избиении и жестоких пытках граждан, задержанных во время мирных демонстраций. Привлечь к ответственности руководителей силовых структур, ответственных за насилие, расправы и угрозы, за вмешательство в частную жизнь граждан.
 2. Оказывать полноценную медицинскую, психологическую, правовую и материальную помощь всем жертвам правонарушений со стороны сотрудников силовых структур.
 3. Незамедлительно начать открытый общественный диалог власти с представителями народа на предмет проведения честных, прозрачных и справедливых выборов в Республике Беларусь с последующей передачей президентских и властных полномочий законно избранному главе государства.

В случае появления информации о попытках давления, угроз увольнения или нарушениях прав работников сферы культуры, подписавшихся под этим письмом, все мы будем действовать солидарно, вплоть до отказа от представления национальных интересов страны или отказа от организации международных и национальных культурных мероприятий. Кроме того, данные факты незамедлительно будут направлены представителям мировой культурной общественности.

Подписавшиеся:

Зінаіда Бандарэнка, Народная артыстка Беларусі.
Зоя Белахвосцік, Народная артыстка Беларусі.
Павел Латушка, міністр культуры Беларусі (2009-2012), пастаянны прадстаўнік Беларусі пры ЮНЭСКА (2012 – 2019), генеральны дырэктар Нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя Янкі Купалы (2019-2020).
Валерый Дайнека, заслужаны артыст Беларусі, саліст ансамбля «Песняры».
Ігар Варашкевіч, рок-гурт «Крама», вакаліст, аўтар музыкі.
Владимир Пугач, музыка J:Mорс
Лявон Вольскі, музыка, паэт, мастак.
Анжаліка Агурбаш, заслужаная артыстка Беларусі.
Ксенія Сітнік, пераможца конкурса «Дзіцячае Еўрабачанне-2005».
Игорь Пеня,заслуженный артист Беларуси, солист ансамбля «Песняры».
Уладзімір Арлоў, пісьменнік.
Ларыса Грыбалёва, артыстка.
Дзмітрый Хлявіч, хормайстар Беларуская дзяржаўнай капэлы імя Рыгора Шырмы.
Віктар Марціновіч, пісьменнік.
Олег Гарбуз, вольный купаловец, бывший артист драмы театра имени Янки Купалы.
Уладзімір Някляеў, пісьменнік.
Макс Старцев, концертный промоутер, арт-директор бара «Хулиган», программный директор фестиваля Stereo Weekend.
Андрэй Макаёнак, тэле- і радыёвядоўца.
Дзяніс Дудзінскі, актор, музыка, шоўмен, былы супрацоўнік Белтэлерадыёкампаніі.
Андрей Бонд, креативный менеджер, шоумен, теле/радиоведущий, блогер.
Алег Аверын, кампазітар, музыка, удзельнік ансамбля «Песняры»
Юрий Стыльский, музыкант, вокалист группы «Дай Дарогу!».
Уладзімір Грамовіч, заслужаны артыст Беларусі, педагог, актор, рэжысёр.
Зміцер Вайцюшкевіч, спявак, артыст.
Аляксандр Крывашэеў (Памідораў), музыка, радыёвядоўца
Максим Швед, режиссёр документального кино
Андрэй Куціла, рэжысёр.
Раман Падаляка, акцёр.
Марына (Руся) Шукюрава, спявачка гурта Shuma, культурная дзеяч у галіне адраджэння традыцыйнай беларускай культуры і развіцця сучаснай музыкі Беларусі.
Сяргей Будкін, арт-менеджар, прадусар, аўтар больш за 100 культурных праектаў.
Ганна Шаркунова, артыстка.
Андрэй Смаляк, мастак, сябра Саюза мастакаў Беларусі, ганаровы акадэмік Еўрапейскай акадэміі мастацтва.
Иван Еремеевич, дирижёр БГЗХА «Хорошки».
Ілля Чарапко-Самахвалаў, актер,участник музыкальных групп «Петля Пристрастия» и «Кассиопея».
Іван Селішчаў, гітарыст і мэнеджар гурта «Петля Пристрастия», канцэртнае агенцтва Wake Up! Agency.
Павел Белавус, мэнеджар культурных праектаў, арганізатар канцэртаў і фестываляў.
Вольга Шпарага, філосафка, ECLAB.
Аляксандр Карнейчук, дыджэй, адзін са стваральнікаў Radio Plato.
Денис Трусило, орагнизатор городского арт-пикника FSP FESTIVAL.
Андрэй Горват, пісьменнік.
Андрэй Палупанаў, рэжысёр, прадзюсар.
Влада Сянькова, рэжысёр, сцэнарыстка.
Ірэна Катвіцкая, фолк спявачка, кампазітар, выкладчыца, аўтар праграмы «Фолк тэрапія», вучэбных праграм для музычных каледжаў і школ мастацтваў.
Віктар Шалкевіч, музыка, актор
Валярына Кустава, літаратарка, выкладчыца, культурніцкая дзяячка.
Аляксей Будзько, Shuma, Shumaboy.
Андрэй Саўчанка, рэжысер.
Андрэй Хадановіч, паэт, перакладчык.
Сяргей Доўгушаў, спявак, музыка, культурны дзеяч.
Алесь Дзянісаў, музыка, лідар гурта «Dzieciuki».
Зміцер Безкаравайны, музычны мэнэджэр.
Филипп Чмырь, музыкант группы Drum Ecstasy.
Константин Селиханов, художник.
Алесь Лютыч, гурт :B:N:.
Вікторыя Лютыч (Vicky Fates), барабанщица групп Akute, Lovestory, B:N
Андрэй Расінскі, кіназнаўца, культуролаг.
Валянціна Мароз, рэжысёрка, мастацкая кіраўніца ЛСТ, выкладчыца ECLAB.
Вікторыя Белякова, тэатразнаўца, кіраўнік конкурса-фестываля сучаснай беларускай драматургіі WriteBox.
Святлана Зелянкоўская, актрыса, выканаўца галоўнай ролі ў Нацыянальным гістарычным фільме «Анастасія Слуцкая».
Юлія Дарашкевіч, мэнэджарка культурных і адукацыйных мерапрыемства
Канстанцін Варабей, кінапрадзюсар.
Віктар Жыбуль, паэт, літаратуразнавец.
Сяргей Пукст, музыка.
Раман Жыгараў, музыка, гурт Akute.
Юрый Паўлоўскі, музыка, этна-трыа «Троіца».
Ягор Забелаў, музыка.
Марыя Калеснікава (Маша Яр), журналіст, музыка.
Ілля Кубліцкі, музыка гурта «Стары Ольса», настаўнік.
Марыя Шарый, музыка і мэнеджар, гурт «Стары Ольса».
Андрэй Апановіч, музыка, гурт Trollwald.
Аляксей Палуян, кінарэжысёр.
Валерыя Грыбусава, дуэт VAL, музыкі, прадстаўнікі Беларусі на конкурсе песні «Еўрабачанне»-2020.
Уладзіслаў Пашкевіч, дуэт VAL, музыкі, прадстаўнікі Беларусі на конкурсе песні «Еўрабачанне»-2020, мультиинструменталист, саундпродюсер и звукорежиссер, сооснователь студии ToneTwins, ведущий образовательного YouTube канала Vlad Freimann.
Таццяна Заміроўская, пісьменніца і журналістка
Тацяна Кушнер, музыкант, рэжысёр, кампазітар.
Аляксей Шэдзько, музыкант, кампазітар, актор.
Глеб Лабадзенка, журналіст.
Святлана Бень, спявачка, рэжысёр, акторка.
Мітрый Сямёнаў-Алейнікаў, кінарэжысёр, сцэнарыст, кліпмейкер.
Анжаліка Крашэўская, дырэктар Цэнтра візуальных выканаўчых мастацтваў «АРТ Корпорейшн».
Наталля Куніцкая (Mustelide), музыка
Андрэй Курэйчык, рэжысёр, драматург.
Николай Халезин, арт-директор Беларусского Свободного театра.
Юля Шевчук, актриса, режиссер Беларусского Свободного театра.
Павел Городницкий, актер и режиссер Беларусского Свободного театра, музыкант группы Разбітае Сэрца Пацана.
Ганна Янкута, пісьменніца і перакладчыца.
Ева Гілевіч, выкладчыца.
Надежда Бродская, управляющий директор Беларусского Свободного театра.
Александр Ильин, вокалист, автор песен группы Nizkiz.
Леонид Нестерук, музыкант группы Nizkiz .
Дмитрий Холявкин, музыкант группы Nizkiz.
Сергей Кульша, музыкант группы Nizkiz .
Анна Маркевич, менеджер группы Nizkiz.
Владимир Шаблинский, концертный промоутер.
Ігар Логвінаў, выдавец.
Владимир Кивачук (Вова Йодов), режиссёр, художник, продюсер группы «Дай Дарогу!».
Валерия Деле, солистка коллектива «Dee Tree».
Віктар Сямашка, музыка, паэт.
Ганна Комар, паэтка, перакладчыца.
Ніна Шыдлоўская, старшыня Рады Згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына», каардынатарка ГКК «Будзьма беларусамі!».
Цімафей Акудовіч. экскурсавод, гісторык.
Зміцер Падбярэзскі, журналіст.
Усевалад Сцебурака, намеснік старшыні ГА СБП, вядучы тэлеканала «Белсат», літаратар.
Мікола Гілевіч, паэт, журналіст, культуролаг, сябра Саюза беларускіх пісьменнікаў.
Уладзіслаў Наважылаў(Лэслі Найф), фронтмен Gods Tower.
Уладзімір Лянкевіч, паэт, перакладчык, музыкант, сябра Беларускага ПЭН-цэнтра.
Максім Жбанкоў, культуролаг.
Яўген Барышнікаў, музыка, арганізатар культурніцкіх і адукацыйных праектаў.
Віталь Рыжкоў, літаратар.
Барыс Штэрн, паэт, музыка, журналіст.
Валерыя Валадзько, музыка, спявачка, выкладчык па вакалу, гурты «Harotnica mix» і «Kriwi».
Марыя Зіневіч, музыка, вакалістка гурта «Dlina Volny»
Виталий Абрамович, музыкант, гитарист «Neuro Dubel» и Gods Tower.
Аляксандр Ясінскі, музыка, кампазітар, гукарэжысёр, выкладчык.
Анастасія Шпакоўская, музыка, актрыса.
Аляксандр Алейнікаў, аператар-пастаноўшчык, рэжысёр, прадусар.
Павел Аракелян, музыкант.
Ганна Златкоўская, пісьменніца, журналістка.
Наталля Русецкая, паэтка, перакладчыца, літаратуразнаўца.
Лізавета Лянкевіч, мастачка.
Павел Кузюкович, музыкант.
Іван Панюціч (Ян Маўзэр), вакаліст гурта «Мама».
Алесь Плотка, паэт.
Вадзім Салееў, доктар філасофскіх навук, прафесар.
Юрый Наўроцкі (UZARI), спявак, кампазітар, прадстаўнік Беларусі на конкурсах «Еўрабачанне-2015» і «Новая волна-2011»
Константин Горячий, музыкант.
Алексей Ожогин, музыкант «Дрымон», директор клуба «Граффити».
Алена Протасевич, куратор, фотограф, научный сотрудник Мемориального музея-мастерской Заира Азгура.
Эрык Арлоў-Шымкус, музыка, звольнены артыст аркестра Купалаўскага тэатра.
Евгений Бровко, музыкант группы,«Нейро Дюбель», «ВелосипедистоВ», IQ48, AL(OH)3.
Стась Карпаў, паэт, дызайнер.
Павел Юрцевич, директор клуба Berlin.
Александр Таболич, экс кандидат в кандидаты в президенты РБ,музыкант (Znich), художник, дизайнер, организатор фестивалей и концертов.
Сяргей Башлыкевіч, музыка, гурт LEIBONIK.
Елена Гиренок, актриса театра-студии киноактера.
Алена Пятровіч, перакладчыца, Беларускі ПЭН-Цэнтр.
Юлія Шатун, рэжысёр.
Андрэй Кудзiненка, кiнарэжысер.
Ганна Вольпава (Ana Richi) – спявачка, музыка
Максім Сапацькоў (Макс Лоренс), спявак, кампазітар, пераможца конкурса «Славянскі базар-2003», лаўреат фестываля «Новая волна-2009»
Уладзімір Булаўскі, арганізатар культурных падзеяў у Віцебску і ваколіцах.
Сярж Мядзведзеў, перакладчык
Кацярына Ваданосава, паэтка, музыка, настаўніца
Варвара Гузарэвіч, спявачка ZRABI.
Виталий Лущаков, владелец билетного сервиса Bezkassira.by.
Андрусь Такінданг, мастак, музыка
Ганна Севярынец, педагог, даследчыца, пісьменніца
Севярын Квяткоўскі, пісьменнік.
Андрэй Адамовіч, пісьменнік.
Віталь Зыблюк, музыка, музычны менеджар, прадзюсар, арганізатар канцэртаў.
Аляксей Грос, спявак, пераможца фестываля «Славянскі базар-2016»
Сергей Чуб, вольный купаловец, бывший артист драмы театра им. Янки Купалы.
Святлана Анікей, актрыса.
Юлія Шпілеўская, былая артыстка Нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя Янкі Купалы.
Юлианна Михневич, вольный купаловец, бывшая артистка театра имени Янки Купалы.
Крысціна Дробыш, свабодны купалавец (звольненая актрыса Нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя Я. Купалы).
Зміцер Есяневіч, актор вышэйшай кваліфікацыйнай катэгорыі, вольны купалавец.
Юрий Хиловец, вольный купаловцев, бывший артист оркестра театра им.Я. Купалы.
Марина Гордионок, вольная актриса. Бывшая актриса театра им. Янки Купалы.
Евгения Кульбачная, вольная купаловка. Бывшая артистка драмы Национального театра имени Янки Купалы.
Марына Паддубная, акторка тэатра і кіно
Кацярына Алейнікава, акторка тэатра і кіно
Георгий Бизюк, режиссёр KROK FILMS.
Евгений Агапов, арт-отдел TNT Rock Club.
Зьміцер Афанасенка, гурт AMAROKA.
Ілля Маліноўскі, музыка, гурт Дрымон, шоўмэн, тэле-радыёвядучы.
Віктар Рудэнка, кампазітар, паэт, лідар гурта «Rostany»
Сяргей Мiхаленка, старшыня Беларускага аб’яднання фатографаў.
Віктар Бойка, актор, кастынг-дырэктар, рэжысёр.
Аляксандра Захарык, спявачка
Міхаіл Філіпеня, гітарыст, кампазітар.
Алексей Загорин-Сироп, музыкант
Пiлiп Петчанка, музыка гуртоў Dee Tree, Vuraj, 2morrow2late, выкладчык музыкi
Ульяна Скробова, концертмейстер БГАМ.
Иван Кривонос, музыкант и преподаватель творческой мастерской Хангмелеон.
Ала Леная, артыстка.
Зміцер Назараў, прамоўтэр.
Ігар Дзянісаў, Заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь.
Aляксей Андрэеў, галоўны рэдактар альманаха «Маналог».
Янка Лайкоў, літаратар, рэдактар аддзела штотыднёвіка «ЛіМ».
Алена Мароз, прафесійны тэатральны адміністратар, працавала з Музычным тэатрам, Тэатрам лялек, тэатра імя Янкі Купалы.
Наталля Сазановіч, кіраўнік Народнага ансамбля «Гаманіна» (БДУІР).
Святлана Балцэвіч, кіраўнік дзіцячага фальклорнага гурта «Явар».
Аксана Ровенская, настаўніца дудкі Заслужанага аматарскага калектыву Рэспублікі Беларусь дзіцячага фальклорнага ансамбля «Дударыкі», удзельніца Заслужанага аматарскага калектыву Рэспублікі Беларусь фальклорна- этнаграфічнага ансамбля «Неруш».
Яўген Калмыкоў, прадусар.
Марыя Гарбачова, спявачка, бэк-вакалістка Lipnitsky show orchestra, паэтка, педагог па акторскім майстэрстве.
Раман Жарабцоў, музыкант, гурты SnopSnoŭ, «Колорит Кульмана».
Анатоль Кудласевіч, паэт, празаік, бард.
Кацярына Пікірэня, дызайнерка.
Юлія Бороўская, рэжысёр прадусарскага цэнтра «Талант Групп».
Вікторыя Варабей, сцэнарыстка.
Наталля Жарнак, былая адміністратарка тэатра імя Янкі Купалы.
Наталья Бибикова, телережиссер, ведущая, автор программ о белорусской культуре. Бывшая служащая Белтерерадиокомпании.
Александр Павлов, актёр.
Андрэй Каралевіч, кінематаграфіст.
Юрий Зайцев, артист Гомельского драмтеатра.
Фрыдрых Самотны, саксафаніст.
Алена Гайдук, художница, организатор проекта «Сияние».
Владислав Бархатов, главный звукорежиссер академического ансамбля «Хорошки».
Таццяна Сіплевіч, мастак- графік, сябра Саюза Мастакоў Беларусі.
Татьяна Радивилко, художник.
Кацярына Сумарава, мастачка.
Зміцер Вайноўскі, член Беларускага аб’яднання фатографаў.
Aндрей Пипко (Angus), вокалист и продюсер группы Tornado, звукорежиссер, саунд-дизайнер.
Алеся Бельская, бывший сотрудник театра имени Янки Купалы, помощник режиссёра.
Вольга Гардзіёнак-Кірэева, сябра Беларускага Саюза Мастакоў Беларусі.
Уладзімір Лісоўскі, актор драмтэатра і кіно, выкладчык рэжысуры і майстэрства актора ў Менскім Дзяржаўным каледжы Мастацтваў.
Сьвятлана Жэлезнова, актрыса.
Зоя Фромичева-Корсакова (Антонова), актриса театра и кино.
Янина Янчик, актриса Гомельского театра кукол.
Таццяна Ружаўская, актрыса ТЮГа, вядучы майстар сцэны.
Марта Шматава, мастачка.
Светлана Петушкова, художник.
Андрей Сеноженский, бывший артист оркестра Купаловского театра.
Васіль Калач, кіраўнік фрык-тэатра «Гексаген», былы рэжысёр Гарадзенскага гарадскога цэнтра культуры.
Ігар Палынскі, лідар рок-гурта Sumarok.
Иван Коневега, концертная деятельность Horse&Vega, руководитель.
Андрэй Басалыга, мастак-графік.
Яўген Кучмейна (кропка К), музыка, гукарэжысер
Анатоль Лазар, дызайнер, кіраўнік студыі «Адліга».
Улад Редуто (Шейкер), концертный звукорежиссер, владелец компании Daddy shaker sound system.
Ігар Гардзіёнак, старшыня секцыі «Графіка» ГА БСМ.
Владимир Глотов, актёр театра кукол, актёр бэби-театра «Бусы».
Анастасия Степина, организатор мероприятий и арт-проектов.
Дмитрий Приступа, дизайнер.
Роман Рыбак , режиссер, педагог.
Гражина Быкова, актриса РТБД.
Лізавета Леўчык, гурт BarRokka, музыка, кампазітарка, гукарэжысёрка.
Алег Савуцін, музыка, гурт «Nürnberg».
Юрий Гуминский, вокалист и автор песен Минской рок-группы М.Т.М.
Геннадий Данилов, музыкант, гитарист рок-группы М.Т.М.
Сергей Цвики, звукорежиссёр.
Алиса Авчинник, актриса театра и кино.
Марина Здоронкова, актриса Театра белорусской драматургии.
Анна Жданова, музыкант.
Анна Семеняко, Театр Белорусской Драматургии.
Артём Курень, Театр Белорусской Драматургии.
Сяргей Жбанкоў, акцёр НАДТ ім.М.Горкага.
Владимир Максимков, телепродюсер, режиссёр.
Николай Стонька, актёр РТБД.
Сергей Полаженко, индивидуальный предприниматель, организатор концертов.
Светлана Сафронова, режиссёр, сценарист,режиссёр видеомонтажа.
Виктория Чумак, актриса БГМТ.
Максім Брагінец, актор РТБД.
Эліна Калнібалоцкая, менеджар культурных праектаў, Belsat Music Live.
Іван Арцімовіч, музыка, гурт Vuraj.
Сяргей Гудзілін, медыяактывіст.
Екатерина Жингеровская, певица и танцовщица.
Александр Богданов, aрт-директор культурного центра «Корпус», организатор культурных и образовательных мероприятий, диджей.
Валер Кандрацьеў, радыёвядучы, акцёр, рэжысёр.
Юлия Яблонская, музыкант, организатор мероприятий в сфере культуры.
Глеб Анішчанка, вольны музыка.
Антон Прохожий, музыкант, поэт, группа Водосточные Лилии.
Андрей Дерьков, лидер группы МАЙТАЙ, кино-сценарист, участник команды КВН БГУ.
Дмитрий Ткачев, гитарист группы Incerto.
Валентина Милевская, вокалистка группы Incerto.
Антон Немогай, независимый музыкант, барабанщик.
Змiцер Сянько, вакаліст гурта «Спрат».
Валерыя Мельнік, актрыса Беларускага дзяржаўнага маладзёжнага тэатра.
Александр Филиппович, музыкант, группа No Shelter.
Иван Жуков, музыкант, группа Kitchen Stuff Only.
Владимир Потапенко, музыкант, преподаватель электронной музыки.
Таня Арцімовіч, работніца культуры, даследчыца.
Марына Макаревіч, музыка гурта «ZNICH», музыка «NIKAMUZA», педагог.
Змiцер Прымак, басіст гурта Спрат.
Дмитрий Мартынчик (Deech), музыкант, dj.
Паліна Дабравольская, вольная рэжысёрка, актрыса, спявачка.
Наталья Леванова, режиссер, специалист Центра экспериментальной режиссуры при БГАИ.
Артем Гринцевич, гитарист.
Ирина Зданевич, дизайнер.
Юлия Матусевич, дизайнер.
Ганна Каралева, художник.
Елена Ерашевич, дизайнер интерьеров.
Тихон Золотов, музыкант Divina Enema, Svet Boogie Band, NEO, Kriwi и др.
Руслан Вашкевіч, мастак, куратар.
Кірыл Драздовіч, басіст гурта Дрымон.
Надежда Герус, вокалистка kuraga band, поэтесса, художник-график.
Людміла Крукоўская, музыка, заснавальнік і кіраўнік канцэртнага праэкта BlackWhiteJazz.
Юлія Новікава,спявачка Krumkač, Pragnavit.
Сергей Бутовский, музыкант, звукорежиссёр, композитор, аранжировщик, вокалист, гитарист.
Алла Лесник, реквизитор РТБД.
Егор Хвойницкий, музыкант, dj, промоутер, графический дизайнер, основатель проекта «Бассота».
Сабіна Брыло, паэт
Александр Горох, музыкант, саунд дизайнер.
Екатерина Манкевич, музыкант, вокалистка, флейтистка, автор лирики.
Сяргей Сахараў, піяніст.
Максим Жуков, звукорежиссёр, музыкальный журналист, владелец кластера индустриальной культуры Dietrich.
Міхась Сабінскі, музыка, гурт Pragnavit.
Михаил Гулин, художник, куратор.
Максим Богданович, мультимедиа художник.
Дина Леонова, архитекторка, дизайнерка, художница.
Вольга Каўрыгіна, PR-кансультант, менеджэр гурта AKUTE.
Зоя Сахончик, музыкант , композитор, исполнитель.
Раман Волазнеў, спявак, кампазітар, пераможца конкурсу «Славянскі Базар 2020».
Марына Бацюкова, фатографка, мастачка.
Дмитрий Биниат, ДМШИ 10 им. Глебова, преподаватель по классу гитары.
Денис Головей, фотограф.
Анна Дрозд, фотограф.
Максим Атаманчик, звукорежиссер, музыкант, dj, участник проэкта «Бассота».
Ігар Латушка, музыка, гурт The Glitchhh.
Юрий Павловский, басист инструментального трио Месье Густав.
Юра Глушанков, концертный промоутер, программный директор фестиваля.
Анастасия Шадурская., культурный менеджер проекта Collabex.
Качурка Андрэй, гукарэжысёр.
Яўген Беркутаў, арганізатара канцэртаў, прадстаўнік фестывалю Файне Місто ў Беларусі.
Алексей Силенко, группа «mnsr Gustav» (Месье Густав).
Вiталь Радчанка, пiсьменнiк
Валентина Киселёва, куратор, директор Галереи Современного искусства У.
Александр Крутель, звукооператор.
Мария Крук, продюсер.
Алана Айвори, актриса, режиссер.
Наталля Асомчык, спявачка фолк-гурта RUTVICA.
Миша Факел, продюсер, музыкант, менеджер и организатор концертов, фестивалей.
Татьяна Кухто, ассистент режиссёра, актриса ГУ «Национальный академический драматический театр им. М.Горького».
Юрий Виноградов, артист.
Максим Марченко, музыкант оркестра «Хорошки», группы «The Road Dogs».
Дзянис Раманюк, выдавец, фатограф.
Павел Капусцёнак, музыкант.
Илья Тришин, звукорежиссер, продюсер электронной музыки.
Наталля Залозная, мастачка.
Юрый Таўбкін, архітэктар, мастак.
Яўген Кандратовіч, фатограф.
Олег Бузук, актёp театра.
Руслан Филипенко, музыкант, группа Дрымон.
Анастасия Васюченко, дизайнер марки KANVA.
Виталий Петкевич, музыкальный исполнитель, автор текстов, Malin.
Дмитрий Чернышевский, клавишник групп Ivory, MinskAllStarsBluesBand, дизайнер.
Аляксей Шэін, пісьменнік.
Александр Алексеев, бывший зам. начальника Центра по коллективному Управлению Национального Центра интеллектуальной собственности.
Дмитрий Кукс, БГАЗХА «Хорошки» , артист оркестра, кларнет, народные духовые инструменты.
Яшар Гасанов, музыкант.
Алена Евіч, настаўнік.
Тимур Рейзис, музыкант, клавишник групп Аддис Абеба, Пукстбэнд, Ботаник проджект и др.
Ксения Князева, театровед.
Арцём Дашкевіч, артыст вышэйшай катэгорыі акадэмічнай харавой капэлы імя Р. Шырмы, удзельнік міжнародных музычных фестываляў свету.
Іван Дашкоў, мастак-кераміст, загадчык секцыі ганчарства Саюза Майстроў Беларусі.
Ирина Солозобова, общественное объединение «Инвалид и среда», творческая реабилитация людей с инвалидностью.
Валянціна Бондарава, загадчык Жыткавіцкай дзіцячай бібліятэкі ДУК «Жыткавіцкага раённая сетка бібліятэк».
Галіна Казіміроўская, дырыжор, кампазітар, спявачка.
Илья Сильчуков, ведущий солист Большого Театра Беларуси.
Александр Зубарев. Музыкальный продюсер, композитор, музыкант, автор песен. Режиссер, оператор-постановщик, работник кино.
Татьяна Камай,учитель фортепиано.
Олег Мудрак, системный администратор ИООО «Кино-мо Текнолоджис».
Оксана Герасимёнок, скрипачка, концертмейстер камерного оркестра Музыкальной капеллы Сонорус, преподаватель струнной кафедры БГАМ.
Марина Зеленина, артист оркестра.
Кацярына Малама, фатограф.
Арина Каримова, организатор культурных мероприятий
Наталья Микуло. Культуролог. С 2005г. по 2011г. работала в документальном кино РУП « Белорусский видеоцентр». С 2011г. по наст. время сотрудник службы зрителя ГУ «Национальный академический театр имени Янки Купалы»
Анискевич Евгений Олегович. Участник клуба исторической реконструкции «Kanton Zürich» (2015-н.в.), капитан команды ИСБ Гарцуки.
Марута Старавойтава, флейтыстка, лаўрэат міжнародных конкурсаў.
Александр Максимович, художник.
Наталля Сазановіч, заснавальнік і кіраўнік Народнага ансамбля народнай песні «Гаманіна» Беларускага дзяржаўнага універсітэта інфарматыкі і радыёэлектронікі з 1991 года па цяперашні час. 1987 года па 2012 год- спявала ў Заслужаным аматарскім калектыве фальклорна-этнаграфічным ансамбле «Неруш» БДУ.
Асламин Алексей, диджей, музыкант, промоутер, букинг-агент.
Iлона Касабука, мастак
Алексей Ладик, флейтист.
Вероника Ковалевская, администратор «Театр Комедия».
Дарья Шарипова, продюсер, театр «Комедия».
Ганна Анісенка, актрыса Рэспубліканскага тэатра беларускай драматургіі, вядучы майстар сцэны, тэтралальны педагог.
Павел Данков, диджей.
Надежда Мирончик, выпускница БГУКиИ 2002 г.
Вольга Сітнік, актыўны рэдактар і адміністратар Беларускай Вікіпедыі.
Наталля Матыліцкая, выкладчык Універсітэта Культуры, фалькларыст, спявачка.
Виталий Молчан, артист балета, балетмейстер, артист разговорного жанра, балетмейстер-постановщик.
Галкова Алеся, архитектор.
Алена Сэмчышын, мастак-графік, сябра Беларускага Саюза Мастакоў, сябра грамадскага аб’яднання «Мастак», сябра творчага актыву Украінскага Саюза Мастакоў.
Аляксаей (Лёкса) Кузьмін, вакаліст, аўтар музыкі і песен, Гурт «Закон Гука».
Алена Сiдарава, акторка тэатра iмя Янкi Купалы(1980- 2020), заслужаная артыстка Беларусi.
Елена Сидоренко, заведующий сектором индексирования документов по гуманитарным наукам Национальной библиотеки Беларуси.
Александр Шафаренко, звукорежиссёр
Таццяна Сцяпурка, выкладчык спецыяльных дысцыплiн МДМК iмя А.К. Глебава, член саюза майстроу народной творчасцi.
Ніна Сончык, ветэран культуры.
Максим Демченко, артист оригинального жанра
Елена Дударенкова, музыкальный руководитель.
Павел Голяс, звукорежиссёр киностудии Беларусьфильм.
Тамара Кошевая, музыкант, режиссёр, поэтесса.
Светлана Дубовик, хореограф, организатор культурно массовой деятельности, организатор самодеятельного коллектива.
Ольга Абрикосова (Панкевич), актриса, режиссёр, ведущая, преподаватель, член Беларуской гильдии киноактёров.
Ніна Маргаева, мастак, кiрауник майстэрни PLOT.
Алексей Дорожей, музыка, кавер группа De Kuba.
Ольга Дорожей, музыка, кавер группа De Kuba.
Павел Пашкевич, кавер группа De Kuba.
Сергей Кучинский, кавер группа De Kuba.
Александр Качанов, кавер группа De Kuba.
Ігар Мазалевіч, сябра Беларускага саюзу дызайнераў, прадпрымальнік.
Aндрэй Перадзерый, кiраунiк народнага ансамбля народной песнi «Смаляначка».
Марина Лобанова, артист оркестра капеллы «Сонорус».
Яўген Салаўёў, фартэпіянны майстар-рэстаўратар.
Кацярына Куневіч, навуковы супрацоўнік музея Якуба Коласа.
Ульяна Копцік, супрацоўнік Нацыянальнай бібліятэкi Беларусі.
Ольга Подгайская, композитор, органист.
Таццяна Траяновіч, рэжысёр, кіраўнік Цэнтра эксперыментальнай рэжысуры, лаўрэат Нацыянальнай тэатральнай прэміі РБ.
Алла Лукашевич, бывшая заведующая труппой театра.
Богдан Пецевич,звукорежиссер.
Глеб Данілаў, артыст хору.
Ганна Пятрук, кіраўнік дзіцячага ансамблю мінскай гімназіі.
Игорь Русаков, музыкант оркестра, инструктор-солист, военный дирижер.
Денис Маркин, моушн-дизайнер, режиссёр авторского кино.
Антон Матиевич, художник.
Вольга Ліпінская, мастак.
Андрэй Мялешка, культурны мэнэджэр, журналіст.
Наталья Матькова, преподаватель художественных дисциплин МГКИ.
Вiкторыя Божык, артыст балета Заслужанага калектыва Дзяржаўнага ансамбля танца Беларусі.
Кацярына Калянкевіч, кандыдат мастацтвазнаўства, вядучы навуковым супрацоўнік Нацыянальнага мастацкага музея Беларусі.
Алена Тур, мэнэджар культурных і гістарычных праектаў.
Антонина Фалей, художник, педагог.
Аляксандр Зеляноўскі, мастак па святле, музыка.
Вольга Скварцова, актрыса, харэограф Беларускага дзяржаунага маладзежнага тэатру.
Екатерина Николаева, лауреат международных конкурсов, БГАМ.
Светлана Латушко, дизайнер, директор творческой мастерской.
Анастасия Новицкая, бывший артист Национального академического театра имени Янки Купалы.
Владимир Ушаков, директор и художественный руководитель Беларусского Современного Художественного Театра.
Ирина Гражевская, руководитель Образцовой вокальной студии Центра культуры «Полоцк».
Игорь Юхневич, дизайнер.
Ольга Клип, арт-куратор, галерист.
Ольга Афанасьева, ведущий научный сотрудник Ветковского музея старообрядчества и белорусских традиций им. Ф.Г. Шклярова.
Ксиша Ангелова, художник иконописец.
Денис Волков, режиссёр клипмейкер.
Таццяна Сiльвановiч, хормайстар, выкладчыца музыцы i кiраунiк хору гiмназiя N1 г. Лида, кiраунiк хору «Cysoing en chœur» i хору« Купалiнка».
Инга Богинская, директор частного центра культуры «VZAP» в г. Витебске, учредитель и директор местного фонда по поддержке культуры и современного искусства «Пёстрый мир».
Сарока Вольга, галоўны бібліёграф ГУ «Цэнтралізаваная сістэма дзіцячых бібліятэк г.Мінска».
Тамара Шарупо, библиотекарь центральной детской библиотеки.
Алена Шышкіна, артыст аркестра ім.Жыновіча.
Ольга Шаблинская, библиотекарь Центральной детской библиотеки г.Минска.
Алла Николаева, библиотекарь Центральной детской библиотеки города Минска.
Ольга Жукевич, менеджер группы Sounduk, PR-менеджер BRUTTO.
Алiна Горская, настау́нік ДУА «Барау́лянская дзіцячая школа мастацтвау́» , мастацкi кiрау́нiк узорнага аматарскага калектыву «Барау́лянская крынiчка».
Людмила Чистякова, артистка Белорусской государственной академической хоровой капеллы имени Г.Р.Ширмы.
Артур Георгадзе, музыкант No Drink No Pass, композитор, продюсер, аранжировщик.
Аляксандр Філіпенка, пісьменнік.
Аляксей Стрэльнікаў, тэатразнаўца.
Ларыса Сімаковіч, кампазітар.
Руслан Старыкоўскі, прамоўтэр.
Александр Казелло, актер, художник.
Андрэй Кавецкі, музыка, гурт Район119.
Елена Протасевич, артист оркестра в БГАЗХА «ХОРОШКИ». Скрипачка-вокалистка фолк-группы «Pawa».
Дмитрий Катечев, скрипач группы «Monsieur Gustav».
Людміла Шаўчэнка, мастак ДУК «Слонімскі драматычны тэатр».
Павел Турончик, медиа артист, моушен дизайнер.
Елена Басович (Петраш), музыкант.
Петр Дайновский, режиссер.
Вольга Скварцова, актрыса, харэограф.
Карина Калинка,студентка Академии искусств.
Ксенія Лагавая, мастачка, ілюстратарка, заснавальніца 6В Мастацкай Майстэрні.
Алеся Пчелка, художница, арт-директорка VEHA.
Александр Максимович, художник.
Сергей Евменов, артист высшей категории ГУК «Слонимский Драматический Театр».
Алеся Цiткова, вядучы бiблiятэкар.
Надежда Газизова, музыкант, преподаватель.
Светлана Стародетко, солистка-вокалистка Белорусской государственной филармонии.
Александра Сердюкова, артист оркестра ГКО.
Аляксей Вайніловіч, актор, сцэнарыст.
Ларыса Алейнік, сцэнарыстка, прадусар.
Яўген Шапчыц, рэжысёр, прадусар.
Алесь Пушкін, мастак.
Дзмітрый Сурскі, старшыня Беларускага саюза дызайнераў.
Алесь Малчанаў, актор.
Сяргей Харэўскі, мастацтвазнаўца, культуролаг, выкладчык.
Сяргей Ульянаў, аўтар песень, выканаўца, актор, сябра Саюза музычных дзеячоў Беларусі.
Таццяна Арлова, тэатральны крытык, прафесар.
Таццяна Сапега, супрацоўніца Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі.
Максім Казакевіч, музыка, гурты LEIBONIK i Flat White.
Дунаева Татьяна, артистка балета.
Руслан Стариковский, музыкальный продюсер, промоутер.
Елена Трофименко, кинорежиссёр игрового кино «Беларусьфильм».
Ціхан Чарнякевіч, прэс-сакратар ГА ‘’Саюз беларускіх пісьменнікаў’’.
Максім Субач, музыка.
Вольга Малюшыцкая, арганізатарка культурных падзеяў, музычная журналістка.
Алексей Загорский, артист оркестра, Белгосфилармония.
Алексей Иванин, группа NINAVI.
Ганна Валынец, музыка і арганізатарка канцэртаў, суаўтарка праекта «Кватэрнікі ў Менску».
Владимир Малюков, гитарист группы Place to Be, дизайнер, перформер.С 2013 по 2020 арт-директор гомельского бара Квартирник.
Дарья Потатурко, режиссёр Большого театра Беларуси.
Косенко Татьяна, филолог, Полоцкий университет.
Елена Гутина, композитор, пианистка, преподаватель.
Барыс Сачанка, пісьменнік, старшыня ГА «Саюз беларускіх пісьменнікаў».
Аляксей Золатаў, музыкант Svet Boogie Band.
Кацярына Шымановiч, кампазiтар, выкладчык БДАМ.
Алена Макоўская, кіраўніца Згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына», каардынатарка ГКК «Будзьма беларусамі!».
Канстанцін Сцешык, драматург, сцэнарыст, паэт.
Сяргей Андрыянаў, піар-мэнеджер.
Вольга Бабкова, былая кіраўніца літаратурна-драматургічнай часткі Купалаўскага тэатра, гісторык, літаратар.
Сяргей Дубавец, пісьменнік, журналіст.
Павел Капанскі, літаратар.
Міхаіл Баярын, філосаф, паэт.
Павел Гонца, музыкант.
Виктория Братишка, художник-аниматор.
Станислава Шаблинская, актриса Беларусского Свободного театра.
Юра Диваков, актер Беларусского Свободного театра, режиссер.
Наталья Каляда, арт-директор Беларусского Свободного театра.
Сергей Кваченок, актер Беларусского Свободного театра.
Кирилл Колбасников, актер Беларусского Свободного театра.
Настасья Кораблина, актриса Беларусского Свободного театра.
Коля Куприч, режиссер, оператор Беларусского Свободного театра.
Алексей Наранович, актер Беларусского Свободного театра.
Маша Сазонова, актриса, хореограф Беларусского Свободного театра.
Алексей Сапрыкин, актер Беларусского Свободного театра.
Светлана Сугако, директор по производству Беларусского Свободного театра.
Андрей Уразов, актер Беларусского Свободного театра.
Роман Шитько, актер Беларусского Свободного театра.
Марина Якубович, актриса Беларусского Свободного театра.
Аляксандр Краўцэвіч, гісторык, прафесар.
Святлана Цімохіна, акторка кіно і Беларускага дзяржаўнага тэатра лялек.
Ірына Лаўроўская, доктар мастацтвазнаўства ў галіне урбаністыкі і архітэктуры, прэзідэнт ГА «Стары горад» (1992-2007), навуковы кіраўнік праграм фонда European Urban Institute, выкладчык ВНУ.
Іван Падрэз, тэлевядоўца.
Павал Рябаў, мастак-кераміст.
Алег Дашкевіч, рэжысёр-дакументаліст.
Іна Радаева, музычны прадусар, педагог па вакале.
Людмiла Скiтовiч, мастак Тэатра лялек.
Аляксандр Віслаўскі, хрысьцiянскi сьпявак, кампазiтар, выкладчык, педагог, Евангелiст.
Дзмітрый Шампанаў, музыка, артыст аркестра «Няміга».
Арцемій Даронкін, прадусар.
Максім Мікалайчык, фатограф, аператар, асвятляльнік.
Аляксандра Канончанка, фатограф.
Сяргей Каласоўскі, сцэнарыст, рэжысёр.
Дзяніс Трусаў, пісьменнік, музыка праекта Autonomicon.
Кастусь Герашчанка, кіраўнік народнага гурта «Пліса».
Марыя Мартысевіч, пісьменніца, перакладчыца, сябра Рады Беларускага ПЭНу.
Сяргей Шчамялёў, культурны мэнаджер, экс-дырэктар культурнага хаба Ок16.
Аляксандра Грахоўская, музыка.
Максім Калбанаў, кінааператар.
Андрэй Ісачэнка, незалежны прадусар, мэненджар аўдыёвізуальнай сферы.
Вікторыя Петрусевіч, мама ў дэкрэтным, былая настаўніца беларускай мовы.
Раман Яраш, музыка.
Андрэй Лугін, музыка, дуэт Laudans.
Аліна Дзеравянка, культурны мэнэджэр.
Таццяна Грыневіч, спявачка, скрыпачка.
Сяргей Скрыпнічэнка, дызайнер, музыка.
Марыя Гаўрыленка, музыка.
Тамара Серикова, музыкант.
Элеонора Бубашкина, художник.
Никита Бубашкин, звукорежиссер.
Анна Хотянович, учитель фортепиано.
Юры Габрусь, арганіст.
Татьяна Мастицкая, архитектор, дизайнер интерьеров.
Ирина Счастная, художник, дизайнер.
Аксана Гайко, рэжысёрка, акторка, дырэктарка тэатру «Крылы халопа».
Даша Мороз, пианистка.
Владимир Бодунов, композитор, аранжировщик, скрипач.
Ксения Кавко, музыкальный продюсер, звукорежиссер.
Анастасия Калечиц, дирижер, органистка.
Максим Круглый, композитор, преподаватель.
Марына Дашук, тэатральны прадусар.
Артем Шишков, музыкант, скрипач.
Светлана Гайдалёнок, актриса театра Крылья холопа.
Татьяна Антипова, пианистка, концертмейстер, выпускница БГАМ.
Арцём Арашонак, пісьменнік, перакладчык.
Дарья Елисеева, артист-солист-инструменталист Белгосфилармонии.
Варвара Царук, музыказнаўца, арганістка.
Яўгенія Радзюк, музыка, піяністка.
Лилия Иванова, выпускница БГАМ, член Союза музыкальных деятелей.
Алексей Иванов, выпускник БГАМ.
Віктар Капыцько, кампазітар.
Жанна Чакур, учитель фортепиано.
Анастасия Попова, музыкант, скрипачка группы «Vuraj».
Яўген Валошын, журналіст.
Сяргей Тарасаў, кандыдат гістарычных навук, археолаг.
Алеся Літвіноўская, менеджар культурных праектаў.
Андрэй Іваноў, драматург, сцэнарыст.
Аляксандр Салдаценка, паэт, музыка, гурт Hangman’s Hill.
Вольга Трубач, мэнеджерка «Этнаграфічны клуб Кола».
Арцём Арашонак, пісьменнік і перакладчык, сябра Саюза беларускіх пісьменнікаў.
Ігар Крэбс, перакладчык.
Дар’я Амяльковiч, культурны журналіст, крытык.
Ігар Скрыпко, музыка, літаратар, настаўнік.
Кацярына Чэкатоўская, драматургіня, акторка Лабараторыі сацыяльнага тэатра.
Яўген Атцецкій, фатограф, выкладчык фатаграфіі.
Ільля Сін, пэрформэр, група «Экзарцыстычны Gesamtkunstwerk».
Тацяна Козік, мастачка, сябра Беларускага Саюза Мастакоў
Юля Хвошч, журналіст, фатограф
Дзмітрый Хаменка, музыка
Сяргей Календа, стыліст-пісьменьнік
Ганна Данец, мастак, перформер
Максім Іўкін, музыка.
Зміцер Дзядзенка, літаратар.
Аксана Спрынчан, паэтка.
Марыя Бяльковіч, драматургіня, акторка.
Святлана Круглова, музыкант.
Павел Няхаеў, музыка, выкладчык, перакладчык.
Ганна Хiтрык, музыка, актрыса.
Яраш Малішэўскі, музыка, літаратар.
Марына Вашкевіч, журналістка і перакладчыца.
Крысціна Бандурына, паэтка, рэдактарка паэзіі.
Ліда Наліўка, рэдактарка, перакладчыца.
Алег Ёрш, калекцыянер, дызайнер.
Вольга Дземка, рэжысёр.
Вераніка Круглова, спявачка.
Мікіта Пастухоў, журналіст, фатограф, паэт.
Аляксей Кузняцоў, фатограф, аператар, фільмейкер.
Юлiя Глушыцкая, музыка.
Людмiла Сiдаркевiч, актрыса.
Віктар Клімус, прадзюсар праектаў у сферы культуры.
Валерый Шушкевіч, актор, Заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь. НАДТ імя Горкага.
Валерыя Буяк, рэжысёр.
Зьмiцер Малашчыцкi, актор, музыка.
Алег Малейка, фатограф.
Андрэй Казлоўскі, музыка.
Марыя Варахоб, журналіст, этнограф.
Аліса Хаэмэт, паэтка, мастачка, фатограф.
Дар’я Вашкевіч, пісьменніца, перакладчыца.
Iрына Васiльева, рэжысёр.
Зміцер Кузменка, літаратар, гісторык.
Лада Звягінцава, мастачка.
Мікалай Белановіч, музыка.
Галіна Жарко, журналістыа, перакладчыца і рэдактарка тэкстаў.
Марыя Алена Банэ, мастачка.
Андрусь Герасімовіч, музыка.
Васіль Варабейчыкаў, музыка гурта «Sakramant», вольны дудар, удзельнік канцэртнай агенцыі Hornbreaking promo.
Андрэй Багамолаў, музыка, Botanic project.
Юрый Данскоў, музыка, гурт Shaman Jungle.
Юлія Глебава, музыка, спявачка, аўтар-выканаўца, музычны педагог.
Алена Ляшкевіч, журналістка.
Яніна Рашчынская, рэжысёрка.
Зміцер Вінаградаў, аўтар-выканаўца.
Ірына Дарафейчук, паэтка.
Сяргей Ахрамовіч, музыка, «Народны альбом», шмат іншых музычных праектаў.
Арцём Галiцын, кампазітар, саўнд-дызайнер.
Павел Крыксуноў, актор.
Ігар Ганчарук, фатограф, перакладчык.
Інна (Una) Перасецкая-Малаковіч,
Раман Цябут,
Андрэй (Andro) Малаковіч,
Музыкі гурта «Dzivasil Trio», кампазітары, дзеячы культуры, выкладчыкі
Таццяна Уласенка, журналіст.
Антон Анішчук, журналіст.
Вольга Савіч, фатограф, дызайнер.
Яўген Сяргеюк, музыка, гурт Mipband.
Віктар Гуц, музыка, гурт Teleport.
Яўген Цярэнцьеў, музыка, гурт Teleport, архітэктар.
Наталья Акинина, солистка ГАБТ оперы и балета РБ.
Віталій Касавец, музыка гурта «PAWA», культуролаг.
Мария Скакун, художник.
Александра Грицкова, художник в кино.
Эмма Мария Черных, художник по костюмам.
Кірыл Стаселька, пісьменнік.
Дзмітрый Іваноў, спявак, паэт, музыка «Аддіс-Абеба».
Федор Маликин, саксофонист.
Павал Касцюкевіч, пісьменнік, перакладчык.
Яўген Бераснеў, артыст тэатра імя Якуба Коласа.
Уладзімір Лазарчык, лекар, музыка
Iрына Дзёмiна, мастак, сябра Беларускага саюза мастакоў.
Юры Варабей, музыка, гурт Mipband.
Ларыса Арлова, мастак-аніматар, ілюстратар.
Наталля Падвiцкая, актрыса.
Адэля Дубавец, журналістка.
Юлія Пякіна, мастачка.
Алеся Яфімік, стыліст.
Ганна Трубачова, журналіст, прадусар.
Алена Марцьянава, мастак, перакладчык, выкладчык.
Уладзімір Маркевіч (DJ Maverick), музыка.
Таццяна Шылава, рэжысёр, культуролаг, настаўнік.
Марына Савіцкая, музычны журналіст, вядучая канцэртаў, экс-вядучая радыё «Сталіца», удзельніца гурта «Месье Густав».
Аляксандр Сілецкі, інжынер гуказапісу, гукарэжысёр.
Аляксей Грыгаровіч, ілюстратар, татуіроўшчык, дызайнер.
Святлана Кажамяка, супрацоўнік музея гісторыі беларускай літаратуры, аўтар выставачных праектаў па ліратарах замежжа, па расстралянай літаратуры.
Аляксандра Бернштейн, керамістка.
Аляксандр Хумала, дырыжор, лаўрэат міжнародных конкурсаў.
Васіль Сявец, галоўны рэжысёр ДУК «Слонімскі драматычны тэатр».
Алена Рулева, пенсіянер, раней – загадчыца аддзела традыцыйнай культуры магiлёўскага Цэнтра народная творчасцi.
Аляксандр Дмітрусік, артыст аркестра Нацыянальнага акадэмічнага Вялікага тэатра оперы і балета Рэспублікі Беларусь.
Міхась Матусевіч, выпускнік Універсітэта культуры і мастацтваў, факультэт культуралогіі і сацыякультурнай дзейнасці.
Алег Бычкоў, музка, студэнт Універсітэта культуры і мастацтваў
Алена Вантрыён, мастак, стыліст.
Аляксандр Будзько, музыка, выкладчыка, кіраўнік творчых калектываў.
Дзмітрый Міхновіч, начальнік аркестра 86 брыгады сувязі (2012-2017), музыка, дырыжор.
Галіна Флікоп-Світа, кандыдат мастацтвазнаўства.
Захар Дудзінскі, арт-мэнаджар
Сяргей Тапчэўскі, музыка, гурт «Стары Ольса».
Ян Яраш, вакаліст, музыка, кампазітар.
Ілона Дзяргач, куратарка ў галіне сучаснага мастацтва.
Анастасія Комлік-Ямаціна, культуролаг.
Валянціна Аксак, паэтка.
Ала Броска (Alla Broska), мастак-абстракцыяніст.
Зміцер Бартосік, бард, пісьменнік.
Міхаіл Зізюк, дзіцячы пісьменнік.
Яўген Зубовіч, пісьменнік, дудар, экскурсавод.
Дар’я Зубовіч, супрацоўнік Нацыянальнага гістарычнага музея РБ, старшы навуковы супрацоўнік.
Уладзімір Мароз , паэт, празаік, сцэнарыст, эсэіст, кінарэжысёр.
Валянціна Осіпава, паэтэса.
Вераніка Фаміна , акторка тэатра «Лямцавая батлейка».
Антаніна Хатэнка, паэтка, фалькларыстка, эсэістка. Даследчыца народных абрадаў, звычаяў, традыцый.
Анатоль Івашчанка, паэт.
Аляксей Жыгалковіч, пераможца конкурса «Дзіцячае Еўрабачанне-2007», рэжысёр.
Аляксандр Будзько, кампазітар.
Багдан Карнейчук, музыка, бубнач гуртоў Charles Mellow і Kiwi Band, студэнт Універсітэта культуры.
Андрэй Скідан, загадчык аддзелам Веткаўскага музея стараабрадніцтва і беларускіх традыцый імя Шклярава.
Хрысціна Іванцова, вольны мастак, дызайнер.
Леанід Башаркевіч, барабаншчык, івэнт-прадусар.
Яўген Мурашка, гітарыст гурта Intelligency.
Вольга Рыжык, ілюстратар, выкладчык-фрылансер.
Павел Лабурдоў, музычны мастак.
Кіра Лойка, студэнтка Акадэміі мастацтваў.
Таццяна Машанская, кампазітар, артыст аркестра, скрыпка і вакал у Беларускім дзяржаўным харэаграфічным ансамблі «Харошкі», кіраўнік народнага ансамбля «Рагнеда».
Таццяна Шышло, экс-загадчык аддзела музычных праграм радыёстанцыі «Сталіца» (Белтэлерадыёкампанія).
Ларыса Быцко, фалькларыст і этнограф.
Марына Няўгень, спявачка, мастачка.
Вера Жыбуль (Бурлак), філолаг, пісьменнік.
Яўгенія Давідзенка, тэатральны рэжысёр.
Людміла Паўлікава-Хейдарава, паэтка.
Алесь Емельянаў-Шыловіч, пісьменнік.
Іна Соркіна, PHD, гісторык, выкладчык.
Дзмітрый Папоў, арганізатар мастацкіх выставаў, галерыст.
Аляксандра Даньшова, кампазітар, педагог.
Антон Ганькоў, музыка.
Ірына Груздзіловіч, мастак.
Андрэй Шацкі, філолаг.
Мікалай Пахомчык, музыка, гурт Teleport.
Таццяна Ігнаткова, архітэктар, праектны інстытут «Гомельгражданпроект».
Павел Татарнікаў, мастак-графік, дацэнт беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў.
Багдан Хмяльніцкі, даследчык культуры, актор Лабараторыі сацыяльнага тэатра (ЛСТ).
Кацярына Барушка, дакументалістка.
Алексей Стукин, директор Экспериментального театра – студии живых скульптур «Студия Золотого Режиссера».
Илона Лесь, музыкантка, артыстка, настаўніца.
Илья Паршиков, певец, композитор, педагог по вокалу.
Уладзімір Міхновіч, музыкант.
Дзмітрый Зайко, музычны праект «Вожык», метадыст па фальклору Сенненскага РЦКНТ.
Аляксандр Ліпніцкі, музыка, кіраўнік Lipnitsky Show Orchestra.
Валянціна Марчынская, артыстка аркестра дзяржаўнага ансамбля «Харошкі» (2008-2018).
Татьяна Зайдаль, культуролог.
Иван Новиков, музыкант, автор песен, исполнитель, педагог.
Ольга Смолюгова, режиссёр.
Жанна Капустникова, художник.
Евгений Черкасов, музыкант, композитор, гитарист, басист группы Dymna Lotva.
Таццяна Ячная, малодшы навуковы супрацоўнік аддзелу музычна выканаўчага мастацтва НАН Беларусі, артыстка музычнай капэлы НАН Беларусі.
Александра Левковская , учитель музыки ДМШИ им. Г .Ширмы.
Татьяна Афонина, музыковед, преподаватель.
Даніла Лях, гукарэжысер.
Іван Вараб’ёў, музыка, гурт ZANZIBAR.
Анна Локтионова, кураторка, менеджерка социо-культурных проектов.
Илья Дягель, музыкант, организатор концертов.
Ольга Кавалевская, архитектор.
Наталля Харытанюк, пісьменніца.
Ирина Афонина. Концертмейстер, артист инструментального ансамбля.
Ксенія Шталенкова, пісьменніца.
Вячаслаў Красулін, магістр мастацтвазнаўства, сябра Беларускага саюзу музычных дзеячоў, канцэртмайстар і выкладчык Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў.
Андрэй Мельнікаў, бард, літаратуразнаўца, музыка.
Алена Варанец, каардынатарка культурных праектаў.
Ольга Мжельская, арт-менеджер.
Сьвятлана Клепікава, мастак, выкладчык, музыка, гурт Dainava.
Жанна Антонова, фотограф.
Елена Наборовская, куратор, арт-менеджер,культуролог.
Аляксандр Дземідзенка, бубнач, гурт Relikt.
Никонович Станислав Олегович, cкульптор
Ігар Віркоўскі, выдавец.
Александра Ишмуратова, художник-постановщик и художник-мультипликатор Беларусьфильма
Алина Кореневская-Гуллер, художник, художник по гриму
Светлана Кулешова, артист хора хоровой капеллы им.Ширмы
Марина Побегайло, библиотекарь.
Езубчик Елена, сотрудник ГУ “Централизованная система детских библиотек г.Минска”.
Екатерина Мицуля, культуролог-менеджер, гример
Кацярына Санюк, мастак
Милана Вертинская, педагог Жодинской детской школы искусств.
Игорь Шугалеев, актёр, movement artist
Уладзiмiр Казлоў, cпявак.
Мартиновская Елена Ивановна, бывший режиссер телевидения.
Дзяніс Пацюк, музыкант, спявак, дырыжор, кампазітар.
Елена Жукова, художник по костюмам
Аляксандр Цярэшчанка, выкладчык МДМК iм. Глiнкi, артыст аркестру ‘Нямiга’
Лариса Покревская, актриса/режиссёр, театр драмы и комедии им. В. И. Дунина-Марцинкевича (г. Бобруйск)
Настасся Даніловіч, этнамузыколаг, кандыдат мастацтвазнаўства.
Пётр Клюеў, музыка, кампазітар.
Игорь Буткевич, бывший работник БТ, оператор студийных экранов.
Даша Бриан, художница, режиссер/криэйтор.
Вячеслав Цыцковский, актёр, Брестский академический театр драмы.
Наталия Кукс, художник-дизайнер, фрилансер.
Светлана Тупахина, художник-акварелист и графический дизайнер, член БСД, участник и призер международных и республиканских выставок.
Нестерук Людмила. Балетмейстер образцового хореографического ансамбля “Лявоначки”.
Ксенія Трухановіч, музычны менеджэр.
Денис Иванов, солист-вокалист, работник белгосфилармонии.
Сергей Оганов, член Союза художников РБ, скульптор, председатель секции скульптура. Лауреат Национальной премии в области искусства.
Светлана Шацкая, художник, преподаватель БГАИ.
Веранiка Яновская, спявачка, заснавальнiца Школы сучаснага вакальнага мастацтва, аутар праекта Дзецi спяваюць джаз.
Канстанцін Яськоў, кампазітар.
Віталь Алексяёнак, дырыжор.
Анна Семенова, профессиональный музыкант, артист оркестра.
Святлана Дземiдовiч, свабодны мастак.
Татьяна Горельчик, свободный художник.
Валентина Барабашева, художник, дизайнер.
Светлана Тупахина, художник-акварелист, дизайнер, член БСД.
Артём Атрашевский, исполнитель на терменвоксе.
Ирина Кот, учитель фортепиано.
Виталий Дорошук, музыкант.
Анастасия Карпенко. Музыкант. Выпускница БГАМ.
Ганна Галякевiч, музыказнаўца, даследчыца беларускай музыкi.
Светлана Игнатюк, артист оркестра Белтелерадиокомпании.
Людмiла Парчынская, фiлолаг.
Манчак Наталья, дизайнер одежды, художник компьютерной графики.
Алла Аляшевич, учитель белорусского языка.
Олег Денисов музыкант, лидер группы ТеSамые.
Святлана Чакушка, менеджарка сацыякультурных праектаў, фолькспявачка.
Наталля Гарковіч, канд.гіст. нав., загадчык навукова-даследчага аддзела кнігазнаўства Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі.
Надзея Ясмінска, дзіцячая пісьменніца.
Вольга Гардзейчык, журналiстка.
Андрей Бельский, художник по свету, ДТБА.
Ксенія Луцкіна, сцэнарыст, рэжысёр. Былы супрацоўнік БТ
Кацярына Янтоўская, мастак, дызайнер, выкладчык спецдысцыплін мгхк ім Глебава.
Валентина Гайко, учитель русского языка и литературы.
Алеся Цiткова, вядучы бiблiятэкар дзiцячай бiблiятэкi 16 г. Мiнска.
Алена Рамашко, дударка, рамесніца.
Мария Лысенко, певица и актриса Свободного театра.
Дзіна Ермоленка,фатограф.
Арсеній Кісляк, музыка Ap$ent.
Дарья Новик, артистка хора Большого театра Беларуси.
Сяргей Іваноў, музыка, Snop Snou
Анастасия Щеброва, вокалистка Belle Morte
Калерия Ковалёва-Лаврентьева, актриса
Анастасія Мучко, акторка Гарадзенскага драматычнага тэатра
Зміцер Галавач, гурт TOR BAND
Яўген Бурло, гурт TOR BAND
Уладзімір Садоўскі, пісьменнік
Игорь Куксин, культурный менеджер
Максим Сарычев, фотограф и художник, платформа SHKLO
Святлана Чарняўская, актриса, организатор концертов, Княжна клуба исторической реконструкции
Наталья Ярошевич,Бобруйский театр, художник бутафор
Ігар Жалткоў, перакладчык, музейшчык, музыка гуртоў традыцыйнай музыкі “На Таку”, “Колісьнія”, “Bareznburger kapelye”.
Вольга Шырынава, музыка.
Алла Поплавская, актриса ТЮЗ мастер сцены
Мiкола Папека, БСП паэт-пчаляр
Кацярына Корж, дызайнер,фатограф
Дмитрий Карякин, музыкант, Litesound.
Игорь Авдеев,музыкант симфонического оркестра Белгосфилармонии.
Раман Латушка, вядучы бібліятэкар Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі.
Вольга Пушкарева, настаунiца па класе цымбал.
Вольга Ягорава, музыказнаўца, кандыдат мастацтвазнаўства.
Максим Барабицкий, в прошлом артист Капелла Сонорус, закончил консерваторию (хоровое дирижирование).
Елена Барабицкая, артистка хора, капелла Сонорус.
Алена Лазарь, дизайнер одежды, LaZar.
Павел Емельянов, музыкант, ударник многих коллективов Беларуси( на данный момент Батька Нёман).
Андрей Новик, актёр РТБД.
Алексей Микутель, ведущий солист Большого театра Беларуси.
Мария Быкова, преподаватель вокала, музыкант.
Максiм Сцец, музыкант, гурт Знiч.
Геннадий Фомин, актер театра и кино.
Аляксей Крышталь, кантрабасіст-фрылансер.
Юрый Зялевіч, культурны менеджэр.
Ігнат Данько, спявак, арганіст, лаўрэат міжнародных конкурсаў.
Пётр Назаренко, музыкант, педагог дополнительного образования.
Мария Кравченина, студентка БГАИ.
Інга Хрушчова. Кірыўнік аддзелу аглядальнікаў АТН Белтэлерадыекампаніі (1996-2012). Незалежны прадзюсар (2012-да гэтага часу) Адзіны беларускі прадзюсар – удзельнік сусветнага конкурсу тэлефарматаў “SMALL WORLD. BIG IDEAS”.
Ігар Кулікоў, паэт і перакладчык.
Ягор Квартальны, музыка гуртоў нагУаль, Маланка Аркестр, Wagon Buffet.
Анжела Домоховская, зав.музыкальной частью УК “Могилёвский областной театр кукол”.
Ігар Сацэвіч, музыка, гурт Apple Tea.
Андрэй Чэпялюк, рэжысёр, вядучы, артыст, лiтаратар.
Максим Осипов, художник.
Михаил Ильич, актер театра г. Брест
Павел Осташеня, актер театра. г. Брест
Анна Шадрина, писательница
Александр Манкевич, музыкант, Dj
Анастасия Сыромятникова, артист оркестра Большого театра Беларуси
Святлана Станкевіч, фатограф
Елена Боярова, актриса РТБД
Андрей Маркуц, рок-автор, NEO, MARKUTS BAND, ANDREW MARKUTS.
Максім Шчур, перакладчык, пісьменнік.
Андрэй Рэвякоў, мастак
Алена Кашаленка, мастачка
Наталья Арутюнова, солистка Белгосфилармонии, музыкант, выпускница БГАМ.
Татьяна Гаврилова, солистка оперы Большого театра оперы и балета РБ.
Дарья Жук, режиссерка
Вячеслав Ломоносов, режиссёр бывший сотрудник белтелерадиокомпании.
Евгений Надточей, режиссер-аниматор анимационных фильмов.
Алексей Кутузов, музыкальный эксперт, менеджер культурных проектов, диджей.
Наталля Жамойдзік, рэжысёр дакументальнага кіно
Людміла Дуброўская, бібліятэкар Цэнтральнай дзіцячай бібліятэкі.
Виктория Пономарева (Новикова), хормейстер Камерного хора Гомельской областной филармонии .
Iрына Хадарэнка,пiсьменнiца, перакладчыца, культуролаг.
Мария Третьякова, режиссёр.
Вячаслаў Корань, лідар Рок гурта ULIS.
Олег Минич, художник, график, аниматор.
Лявон Баршчэўскі, літаратар, перакладчык, лаўрэат прэміі імя Францішка Багушэвіча.
Яўген Рагозін, гукарэжісер кіно.
Кацярына Аверкава, рэжысёр.
Сергей Рабчевский, директор Дома Культуры.
Ирина Апалинская, пианистка, лауреат Международного конкурса, выпускница БГАМ.
Роман Давидовский, гитарист группы KURAGA BAND, студент Белорусской государственной академии искусств.
Марина Головач-Соколовская, артистка ансамбля «Классик-авангард» Белгосфилаомонии.
Віталь Дударэнка ілюстратар кніг.
Илья Дмитриев, член союза кинематографистов, режиссер и монтировщик сцены Молодежного театра.
Кірыл Баркуноў, член Беларускага Грамадскага Аб’яднання Фатографаў.
Андрей Шайтор, продюсер электронной музыки. Основатель проекта “Esthetic Dreams”.
Мікалай Моладау́, пенсіянэр, былы артыст аркестра НАВТ оперы ды балету РБ.
Сяргей Белаокі, мастак.
Александр Саванец, певец.
Дзмітрый Матвейчык,кандыдат гістарычных навук, лаўрэат літаратурнай прэміі імя Францішка Багушэвіча.
Міхаіл Есьман, музыка, педагог.
Антон Мацукович, звукорежиссер.
Дмитрий Строцев, поэт.
Ширинова Ольга, музыкант.
Аляксей Пауловiч, музыкант, гурт atesta.
Андрэй Сiцько, мастак, сябра Саюза мастакаў Беларусі.
Иван Финский. Пианист, педагог, преподаватель БГАМ.
Владимир Кубышкин, музыкальный продюсер и автор песен.
Денис Черный, солист, артист Национального Академического народного оркестр им. И.Жиновича.
Василий Лопатин, краевед, лауреат Международного Пушкинского конкурса-2008.
Барыс Сахарук, музыка, выпускнiк БГАМ.
Аляксандар Ліцін, фатограф, журналіст, краязнавец.
Татьяна Какорина, режиссер (выпускница БГАИ).
Аляксей Хадыка, мастацтвазнавец, былы рэдактар часопiса “Спадчына”, выхад якога спынены гэтай уладай.
Никита Монич, музейный экскурсовод, лектор.
Уладзімір Пыльчанка, музыкант, аранжыроўшчык (гурты “PyLai”, “Markutsband”, “HandmadE” і інш.).
Аляксандр Волчэк, бас гітарыст гурта “Hok-key”.
Наталья Амбражевич, фотограф.
Аляксандр Фядута, гісторык літаратуры, журналіст, рэдактар беларускага біяграфічнага альманаху “Асоба і час”.
Татьяна Тушина, художник.
Николай Тушин, музыкант, лидер группы Небеда.
Вольга Мась, загадчык літаратурна-драматургічнай часткі ГУК “Заслужаны калектыў Рэспублікі Беларусь “Гродзенскі абласны драматычны тэатр”.
Алесь Суровы, мастак, дызайнер.
Юлiя Кухарава, метадыст, выкладчыца нямецкай мовы.
Алексей Бурделёв, музыкант.
Алег Жлутка, перакладчык, музы́ка.
Наталья Гагарина, преподаватель, переводчик, автор международных культурных и образовательных проектов.
Мікола Ільючык, пісьменнік, сябра Саюза беларускіх пісьменнікаў.
Олег Подкорытов, музыкант, группа West River.
Максім Кутузаў, пісьменнік, драматург, навуковец.
Лариса Калиновская, человек театра, литератор.
Юрый Лугаўцоў, музыка, гурт Nürnberg.
Олег Доманчук, звукорежиссёр.
Кацярына Саладуха, тэатральны прадзюсар, арт-мэнэджар .
Сяргей Законнікаў, пісьменніік.
Алексей Зайцев, звукорежиссёр, преподаватель.
Таццяна Сухоцкая, сцэнарыст, сябра Саюза кінематаграфістаў Беларусі.
Зьміцер Папко (Vinsent), музыка.
Елена Курьянович, концертмейстер республиканского музыкального колледжа при БГАМ.
Павел Вайніцкі, мастак, куратар і мастацтвазнаўца.
Дзмітрый Бурдыка, дызанер, фатограф.
Юрась Стаюнічаў, кінарэжысёр, выкладчык.
Генадзь Кеснер, журналіст, перакладчык.
Павел Беляев, музыкант-freelancer.
Дзмітрый Моніч, вядучы навуковы супрацоўнік Нацыянальнага мастацкага музея Рэспублікі Беларусь.
Андрей Кравчук, выпускник БГУКИ 2002 г., режиссёр праздников, бывший артист оригинального жанра ГТЗУ «Молодёжный театр эстрады».
Зміцер Жаўноў, мастак.
Сяргей Лескець, фатограф.
Людміла Барадзіна, прадзюсар нацыянальнага адборачнага тура Дзіцячага конкурсу песні “Еўрабачанне”, заслужаны дзеяч культуры.
Ирина Лукашенко, культурный менеджер.
Дарья Дятко, артистка Белгосфилармонии.
Кацярына Прэдко, дызайнер, студэнтка БДАМ.
Алеся Маскалёва, перакладчыца, супрацоу’нiца аддзела па культурных справах Амбасады Iталii y’ Мiнску.
Александр Манкевич, музыкант, Dj.
Евгений Войткевич, музыкант.
Ирина Каменецкая, библиотекарь-библиограф.
Кастусь Лісецкі, музыкант.
Дар’я Бубен, фатографка, мастачка.
Таццяна Лук’янава, музыка, выкладчык фартэпіяна у́ Віцебскім дзяржау́ным музычным каледжы ім.І.І.Саллярцінскага.
Марина Самолазова,музыкант.
Алег Хартановiч, выкладчык БДУКiМ.
Вольга Алексіевіч, работнік раённага Дома рамёстваў г. Крупкі, дырэктар.
Егор Королевич, графический дизайнер.
Георгій Ліхтаровіч, паэт, фатограф.
Вольга Лемеш(Кубека), харэограф.
Дар’я Бялькевіч, паэтка, арт-менеджарка, супрацоўніца Беларускага ПЭН-цэнтра.
Кацярына Радзькiна, музычны гурт “5’UP”.
Вікторыя Тамазян, экскурсавод, перакладчык.
Віктар Васіленя, мастацкі кіраўнік Народнага ансамбля музыкі, танца і песні ” Рэй”.
Таццяна Мосіна, бібліёграф.
Антонина Слободчикова, художница.
Алесь Белы, гісторык.
Сяргей Кажамякiн, фотамастак.
Ирина Комарова, драматический театр белорусской армии, артист драмы.
Наталля Шабуневіч, мастачка, дызайнер, сябра арт-студыі “АКВАВІР”.
Дзмітры Іваноў(Аддіс Абеба), спявак, музыка, паэт.
Дзяніс Філіпенка-музыка гурта Rahis.
Яраслаў Шкрэдаў, рэжысёр.
Вольга Акуліч, аўтар-выканаўца, режысёр, фатограф.
Валерый Руселік, бард, аніматар.
Канстанцiн Калеснiкаў, музыка. Нагуаль, Silicon, Wagon Buffet.
Віталь Халадок, акцёр.
Кацярына Гузоўская-Гара, гурт Сон-трава.
Раман Абрамчук, музыка.
Настасся Кудасава, паэт, сябра Саюза беларускіх пісьменнікаў
Дима Ладес, проект Aortha
Патрыцыя Свіціна, фолк-спявачка

Спіс на дадзены момант падпісалі 969 чалавек (за актуальнай колькасцю падпісантаў можна сачыць тут). Спіс і надалей адкрыты для падпісання. Свой подпіс можна далучыць праз мэйл [email protected] ці праз адміністратара суполкі “Культура супраць гвалту” @bel_culture ў тэлеграме. Напішыце, калі ласка, поўнае імя і прозвішча, месца працы ці занятак.

Паводле артыкула tut.by.