• Навiны
  • Салідарнасць
  • Праваабарончая супольнасць Беларусі патрабуе спыніць ціск і запалохванне людзей у сувязі з іх удзелам у выбарчай кампаніі

Праваабарончая супольнасць Беларусі патрабуе спыніць ціск і запалохванне людзей у сувязі з іх удзелам у выбарчай кампаніі

Апошняе абнаўленне: 15 чэрвеня 2020
Праваабарончая супольнасць Беларусі патрабуе спыніць ціск і запалохванне людзей у сувязі з іх удзелам у выбарчай кампаніі

Выбарчая кампанія ўпершыню ў гісторыі незалежнай Беларусі з самага свайго пачатку праходзіць у атмасферы страху, пагроз і запалохвання, ідуць затрыманні і арышты актывістаў ініцыятыўных груп па вылучэнні кандыдатаў у прэзідэнты і простых выбаршчыкаў, якія ўдзельнічаюць у мірных пікетах па зборы подпісаў. Працягваецца палітычна матываваны крымінальны пераслед Сяргея Ціханоўскага, які збіраўся вылучыцца кандыдатам у прэзідэнты, і шэрагу іншых грамадзян па справе, у якой улады звярнуліся да адкрытай правакацыі.

Раніцай 11 чэрвеня стала вядома аб тым, што Святлана Ціханоўская, якая вылучаецца кандыдатам у прэзідэнты, папрасіла членаў сваёй ініцыятыўнай групы не праводзіць пікеты па зборы подпісаў у бліжэйшыя некалькі дзён з-за асцярогі працягу рэпрэсій у дачыненні да зборшчыкаў подпісаў.

У гэты ж дзень пачаліся ператрусы ў галаўным офісе “Белгазпрамбанка”, кіраўніком якога цягам 20 гадоў быў вылучаны кандыдатам у прэзідэнты Віктар Бабарыка. Мы разглядаем гэтыя дзеянні як ціск на аднаго з прэтэндэнтаў на пасаду прэзідэнта.

У такіх умовах нельга казаць аб правядзенні сумленных і справядлівых выбараў. Нагадваем, што ў адпаведнасці з Капенгагенскім дакументам АБСЕ, Рэспубліка Беларусь, як дзяржава-удзельніца Арганізацыі па бяспецы і супрацоўніцтву ў Еўропе, заявіла, што воля народа, выражаемая свабодна і сумленна ў ходзе перыядычных і сапраўдных выбараў, з’яўляецца асновай улады і законнасці любога ўрада, і абавязалася паважаць права сваіх грамадзян прымаць удзел у кіраванні краінай непасрэдна або праз прадстаўнікоў, якія выбіраюцца імі свабодна ў ходзе сумленнага выбарчага працэсу.

Мы заклікаем улады Беларусі:

забяспечыць поўную рэалізацыю фундаментальных правоў і свабод чалавека, замацаваных у Канстытуцыі, Міжнародным пакце аб грамадзянскіх і палітычных правах, Капенгагенскім дакуменце і ў іншых міжнародна-прававых дакументах у сферы правоў чалавека, у тым ліку права на свабоду выказвання меркавання, права на мірныя сходы, правы быць абраным на свабодных выбарах, права не падвяргацца адвольным затрыманням, і спыніць ціск і запалохванне грамадзян у сувязі з іх удзелам у выбарчай кампаніі.

Праваабарончы цэнтр ” Вясна”;

РПГА “Беларускі Хельсінкскі Камітэт”;

РГА “Прававая ініцыятыва”;

ПУ “Беларускі дакументацыйны цэнтр»;

Цэнтр прававой трансфармацыі Lawtrend;

Беларускі дом правоў чалавека імя Барыса Звозскава;

Кансультацыйны цэнтр па актуальных міжнародных практыках і іх імплементацыі ў праве “Хьюман Канстанта”;

Ініцыятыўная група «Ідэнтычнасць і права».

Версия на русском языке

Мы констатируем продолжение начавшихся в мае 2020 года репрессий против активистов, организаций гражданского общества и простых граждан, несмотря на соответствующие призывы национального правозащитного сообществамеждународных организаций и экспертов ООН.

Избирательная кампания впервые в истории независимой Беларуси с самого своего начала проходит в атмосфере страха, угроз и запугивания, идут задержания и аресты активистов инициативных групп по выдвижению кандидатов в Президенты и простых избирателей, участвующих в мирных пикетах по сбору подписей. Продолжается политически мотивированное уголовное преследование Сергея Тихановского, который собирался выдвинуться кандидатом в Президенты, и ряда других граждан по делу, в котором власти прибегли к откровенной провокации.

Утром 11 июня стало известно о том, что Светлана Тихановская, которая выдвигается кандидатом в Президенты, попросила членов своей инициативной группы не проводить пикеты по сбору подписей в ближайшие несколько дней из-за опасения продолжения репрессий в отношении сборщиков подписей.

В этот же день начались обыски в головном офисе «Белгазпромбанка», главой которого в течение 20 лет был выдвигающийся кандидатом в Президенты Виктор Бабарико. Мы рассматриваем данные действия как давление на одного из претендентов на должность Президента.

В таких условиях нельзя говорить о проведении честных и справедливых выборов. Напоминаем, что в соответствии с Копенгагенским документом ОБСЕ, Республика Беларусь, как государство-участник Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, заявила, что воля народа, выражаемая свободно и честно в ходе периодических и подлинных выборов, является основой власти и законности любого правительства, и обязалась уважать право своих граждан принимать участие в управлении страной непосредственно или через представителей, избираемых ими свободно в ходе честного избирательного процесса.

Мы призываем власти Беларуси

обеспечить полную реализацию фундаментальных прав и свобод человека, закрепленных в Конституции, Международном пакте о гражданских и политических правах, Копенгагенском документе и в других международно-правовых документах в сфере прав человека, в том числе права на свободу выражения мнения, права на мирные собрания, права быть избранным на свободных выборах, права не подвергаться произвольным задержаниям, и прекратить давление и запугивание граждан в связи с их участием в избирательной кампании.

Правозащитный центр “Весна”;

РПОО “Белорусский Хельсинкский комитет”;

РОО “Правовая инициатива”;

ПУ “Белорусский документационный центр»;

Центр правовой трансформации Lawtrend;

Белорусский дом прав человека имени Бориса Звозскова;

Консультационный центр по актуальным международным практикам и их имплементации в праве “Хьюман Константа”;

Инициативная группа “Идентичность и право”;

РОО “Белорусский ПЕН-центр”.