• Заявы
  • Пазіцыя Беларускага ПЭН-цэнтра датычна сітуацыі з TUT.BY (бел/ру)

Пазіцыя Беларускага ПЭН-цэнтра датычна сітуацыі з TUT.BY (бел/ру)

Апошняе абнаўленне: 19 мая 2021
Пазіцыя Беларускага ПЭН-цэнтра датычна сітуацыі з TUT.BY (бел/ру)
Позиция Беларусского ПЕН-центра по ситуации с TUT.BY. (уточнено)

Дапоўнена


Русскоязычная версия ниже

18 мая 2021 года Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь заблакавала найбуйнейшы ў краіне незалежны інфармацыйны партал TUT.BY.

Знішчаецца адна з найважнейшых крыніц дакладнай і своечасовай інфармацыі пра значныя падзеі і жыццё ў Беларусі.

З самай раніцы і да позняга вечара ў цэнтральным і рэгіянальных офісах TUT.BY па ўсёй краіне адбываліся ператрусы, канфіскаваная тэхніка і дакументы. З супрацоўнікамі праведзеныя «гутаркі», з іх узятыя абавязацельствы аб неразгалошванні інфармацыі.

Наколькі вядома з неафіцыйных крыніц, прынамсі 11 супрацоўнікаў TUT.BY затрыманыя. Сярод іх: галоўная рэдактарка ​​Марына Золатава; генеральная дырэктарка Людміла Чэкіна; галоўная бухгалтарка Анжэла Асад; намесніца галоўнай бухгалтаркі Марыя Новік, намесніца дырэктара Ірына Рыбалка; рэдактарка ​​Вольга Лойка; журналістка Алена Талкачова; галоўная інжынерка Ала Лапатка, юрыстка Кацярына Ткачэнка, намеснік генеральнага дырэктара па тэхнічных пытаннях Аляксандар Дайнека, менеджар Андрэй Аўдзееў.

Юлія Чарняўская, удава заснавальніка TUT.BY Юрыя Зісера, культуролаг, драматург, сябра Беларускага ПЭН-цэнтра, пад канвоем дастаўленая ў лякарню; як паведамляюць СМІ, яна перанесла гіпертанічны крыз. На працягу цэлага дня яе сваякі не маюць магчымасці з ёй звязацца, яе тэлефон маўчыць, пра яе месцазнаходжанне нічога не вядома.

Святлана Алексіевіч, старшыня Беларускага ПЭН-цэнтра:

«Спачатку ўлада баялася дзяўчат у белым з кветкамі – і іх арыштоўвалі. Цяпер прыйшоў час арыштоўваць слова. Відавочна, што ўлада мае план знішчэння ўсёй свабодалюбнай часткі грамадства і ў нас няма іншага выйсця як аб’яднацца. Можа, у кагосьці засталіся ілюзіі, што можна выжыць у адзіночку, але гэта не так: нам усім разам трэба мірна супрацьстаяць, інакш нас знішчаць».

Мы падкрэсліваем, што падзеі, якія разгортваюцца вакол інфармацыйнага парталу TUT.BY, – гэта безумоўны працяг масіраванай атакі на незалежныя СМІ ў Беларусі, пік якой прыпадае на перыяд грамадска-палітычнага крызісу на фоне электаральнай кампаніі 2020 па выбарах прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.

Нармальная дзейнасць TUT.BY па стане на сёння істотна ўскладненая дзеяннямі дзяржаўных органаў улады і кіравання. Мы выказваем шчырую падтрымку ў гэтыя цяжкія дні ўсім, хто апынуўся «пад ударам»: усім, хто многія гады робіць TUT.BY унікальнай і паважанай крыніцай атрымання інфармацыі, развівае дыскусію вакол складаных сацыяльных праблем, імкнецца да адказнай і якаснай журналістыкі, кажа адкрыта і максімальна нейтральна, не пакідаючы складаныя тэмы ў баку, не хаваючыся за забароны «па змаўчанні», дае магчымасць быць інфармаваным, задумацца над тым, што адбываецца, без хлусні і прапаганды.

Мы застаемся вашымі чытачамі, сябрамі, калегамі, суграмадзянамі!

Прыміце нашае глыбокае шанаванне і шчырую падтрымку!

Мы таксама перакананыя, што спробы расправы над незалежнымі СМІ і грамадзянскай супольнасцю згубныя для выхаду з грамадска-палітычнага крызісу, развіцця незалежнай Беларусі.

19 траўня 2020 года

Мінск, Беларусь


Русскоязычная версия

18 мая 2021 года Министерство информации Республики Беларусь заблокировало крупнейший в стране независимый информационный портал TUT.BY.

Уничтожается один из важнейших источников достоверной и своевременной информации о значимых событиях и жизни в Беларуси.

С раннего утра и до позднего вечера в центральном и региональных офисах TUT.BY по всей стране шли обыски, изъята техника и документы. С сотрудниками проведены «беседы», с них взяты обязательства о неразглашении информации.

Насколько известно из неофициальных источников, минимум 11 сотрудников TUT.BY задержаны. Среди них: главный редактор Марина Золотова; генеральный директор Людмила Чекина; главный бухгалтер Анжела Ассад; заместитель главного бухгалтера Мария Новик, заместитель директора Ирина Рыбалко; редактор Ольга Лойко; журналистка Елена Толкачева; главный инженер Алла Лапатко, юристка Екатерина Ткаченко, заместитель генерального директора по техническим вопросам Александр Дайнека, менеджер Андрей Авдеев.

Юлия Чернявская, вдова основателя TUT.BY Юрия Зиссера, культуролог, драматург, член Беларусского ПЕН-центра, под конвоем доставлена в больницу; как сообщают СМИ, она перенесла гипертонический криз. В течение целого дня ее родственники не имеют возможности с ней связаться, ее телефон молчит, о ее местонахождении ничего не известно.

Светлана Алексиевич, председатель Беларусского ПЕН-центра:

«Сначала власть боялась девушек в белом с цветами – и их арестовывали. Сейчас пришло время арестовывать слово. Очевидно, что власть имеет план уничтожения всей свободолюбивой части общества и у нас нет другого выхода как объединиться. Может, у кого-то остались иллюзии, что можно выжить в одиночку, но это не так: нам всем вместе нужно мирно противостоять, иначе нас уничтожат».

Мы подчеркиваем, что события, которые разворачиваются вокруг информационного портала TUT.BY, – это безусловное продолжение массированной атаки на независимые СМИ в Беларуси, пик которой приходится на период общественно-политического кризиса на фоне электоральной кампании 2020 года по выборам президента Республики Беларусь.

Нормальная деятельность TUT.BY к настоящему времени существенно затруднена действиями государственных органов власти и управления. Мы выражаем искреннюю поддержку в эти трудные дни всем, кто оказался «под ударом»: всем, кто многие годы делает TUT.BY уникальным и уважаемым источником получения информации, развивает дискуссию о сложных социальных проблемах, стремится к ответственной и качественной журналистике, говорит открыто и максимально нейтрально, не оставляя сложные темы в стороне, не прячась за запреты «по умолчанию», даёт возможность быть информированным, задуматься над происходящим без лжи и пропаганды.

Мы остаемся вашими читателями, друзьями, коллегами, согражданами!

Примите наше глубокое уважение и искреннюю поддержку!

Мы также убеждены, что попытки расправы над независимыми СМИ и гражданским обществом губительны для выхода из общественно-политического кризиса, развития независимой Беларуси. 

19 мая 2020 года

Минск, Беларусь